درخواست اولیه همکاری با شرکت سیرنگ

avatar
انتخاب عکستغییرحذف
Word
Excel
PowerPoint
Internet
سایر مهارت ها:
زبان خارجی مکالمه مکاتبه درک مطلب
نوع مهارت توضیحات
انتخاب فایلتغییر حذف